Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. októbra 2018 –
Star Television Productions/EUIPO

(vec C602/18 P)

„Odvolanie – Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Jazyk konania – Zjavná neprípustnosť“

1.      Odvolanie – Dôvody – Zjavne neprípustné alebo zjavne nedôvodné dôvody – Zamietnutie kedykoľvek odôvodneným uznesením, bez ústnej časti konania

(Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 181)

(pozri bod 4)

2.      Súdne konanie – Jazykový režim – Výber jazyka konania – Povinnosť dodržiavať tento výber v prípade odvolania

(Rokovací poriadok Súdneho dvora, článok 37 ods. 2 a článok 168 ods. 4)

(pozri body 9, 10)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Star Television Productions Ltd znáša svoje vlastné trovy konania.