Language of document : ECLI:EU:C:2018:849

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 18 oktober 2018 –
Star Television Productions mot EUIPO

(mål C602/18 P)

”Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Rättegångsspråk – Uppenbart att talan ska avvisas”

1.      Överklagande – Grunder – Uppenbart att överklagandet varken kan tas upp till prövning eller vinna bifall på de grunder som anförts – Överklagandet får när som helst ogillas eller avvisas genom ett särskilt uppsatt beslut som är motiverat, utan muntligt förfarande

(Domstolens rättegångsregler, artikel 181)

(se punkt 4)

2.      Domstolsförfarande – Språkregler – Val av rättegångsspråk – Skyldighet att iaktta det valet vid överklagande

(Domstolens rättegångsregler, artiklarna 37.2 och 168.4)

(se punkterna 9 och 10)

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Star Television Productions Ltd ska bära sina rättegångskostnader.