Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 7.9.2018 – Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl ym.

(asia C-567/18)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Coty Germany GmbH

Vastapuolet: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl ja Amazon EU Sàrl

Ennakkoratkaisukysymys

Onko henkilöllä, joka varastoi tavaramerkkioikeutta loukkaavia tavaroita kolmannen osapuolen puolesta tietämättä oikeudenloukkauksesta, hallussaan nämä tavarat niiden tarjoamista tai markkinoille saattamista varten, jos yksinomaan kolmas osapuoli ‒ mutta ei kyseinen henkilö itse ‒ aikoo tarjota niitä tai saattaa ne markkinoille?1

____________

1 Ennakkoratkaisukysymys yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan tulkinnasta