Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. septembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Coty Germany GmbH/Amazon Services Europe Sàrl u.c.

(Lieta C-567/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Coty Germany GmbH

Atbildētāji: Amazon Services Europe Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl

Prejudiciālais jautājums

Vai persona, kura trešās personas uzdevumā uzglabā preces, kuras ir pretrunā ar preču zīmi piešķirtajām tiesībām, nezinot par tiesību pārkāpumu, ir šīs preces valdītājs nolūkā tās piedāvāt vai laist tirgū, ja nevis pati attiecīgā persona, bet gan tikai trešā persona paredz piedāvāt šīs preces vai laist tās tirgū 1 ?

____________

1 Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.) 9. panta 2. punkta b) apakšpunkta, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 2017/1001 (2017. gada 14. jūnijs) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2017, L 154, 1. lpp.) 9. panta 3. punkta b) apakšpunkta interpretācija.