Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 13. září 2018 – C GmbH & Co. KG v. Finanční úřad Z

(Věc C-573/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně a navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: C GmbH & Co. KG

Žalovaný a odpůrce v řízení o opravném prostředku „Revision“: Finanční úřad Z

Předběžné otázky

Je za okolností, jako jsou okolnosti dotčené v původním řízení, kdy organizace producentů ve smyslu čl. 11 odst. 1 a článku 15 nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (dále jen „nařízení č. 2200/96“)1 dodává členům zboží a platba členů za toto zboží nepokrývá kupní cenu,

a) nutno vycházet z toho, že se jedná o směnu s doplatkem v hotovosti, neboť producenti za tento obrat uzavřeli s organizací producentů smluvní závazek, že jí budou po období účelové vázanosti dodávat ovoce a zeleninu, a základem daně u tohoto obratu je tedy kupní cena investičního majetku zaplacená organizací producentů subdodavatelům?

b) částka, kterou provozní fond skutečně platí organizaci producentů za obrat, je v plné výši „dotací přímo vázanou na cenu dodání zboží nebo poskytnutí služby“ ve smyslu článku čl. 11 odst. A pododstavce 1 písm. a) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (dále jen „směrnice 77/388/EHS“)2 , základ daně tedy zahrnuje také finanční podporu ve smyslu článku 15 nařízení č. 2200/96, která byla provoznímu fondu vyplacena na základě operačního programu?

Vyplyne-li z odpovědi na první otázku, že základem daně jsou pouze platby producentů, nikoliv však smluvně sjednaná dodání a finanční podpora: Brání za okolností uvedených v první otázce čl. 11 odst. A pododstavec 1 písm. a) směrnice 77/388/EHS zvláštnímu vnitrostátnímu opatření vycházejícímu z čl. 27 odst. 1 směrnice 77/388/EHS, jako je § 10 odst. 5 bod 1 Umsatzsteuergesetz (zákon o dani z obratu), podle nějž je vyměřovacím základem daně pro plnění poskytnutá producentům kupní cena investičního majetku, kterou organizace producentů zaplatila subdodavatelům, neboť producenti jsou osoby blízké?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Platí to také v případě, že producenti jsou oprávněni k plnému odpočtu daně na vstupu, neboť se na investiční majetek vztahuje oprava odpočtů daně na vstupu (článek 20 směrnice 77/388/EHS)?

____________

1 Úř. věst. 1996, L 297, s. 1.

2 Úř. věst. 1997, L 145, s. 1.