Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2018. szeptember 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – C GmbH & Co. KG kontra Finanzamt Z

(C-573/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: C GmbH & Co. KG

Alperes: Finanzamt Z

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Az alapügyben szereplőkhöz hasonló körülmények között, amikor a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2200/96 rendelet)1 11. cikkének (1) bekezdése és 15. cikke értelmében vett termelői szervezet a vele tagsági viszonyban álló termelők részére termékeket értékesít, és ezért a termelőktől a beszerzési árat nem fedező kifizetést kap,

    a)    különbözetfizetéses csere fennállásából kell-e kiindulni, mert a termelők az értékesítési ügylet ellenében a termelői szervezettel szemben szerződéses kötelezettséget vállaltak a termelői szervezet gyümölccsel és zöldséggel történő ellátására a célhoz kötöttség időtartamára, és az értékesítési ügylet adóalapja ezért a termelői szervezet által a tárgyi eszközökért a beszállítóknak fizetett beszerzési ár?

    b)    azon összeg, amelyet ténylegesen a működési alap fizet a termelői szervezet részére történő értékesítésért, teljes mértékben a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1977. május 17-i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv (a továbbiakban: 77/388/EGK irányelv)2 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontja értelmében vett, „az ezen értékesítés árával közvetlenül összefüggő támogatás”, és az adóalap ezért tartalmazza a 2200/96 rendelet 15. cikke értelmében vett pénzügyi támogatást is, amelyet a működési alapnak működési program alapján nyújtottak?

2.    Amennyiben az első kérdésre adandó válasz alapján adóalapként csak a termelők által teljesített kifizetéseket kell figyelembe venni, az értékesítési kötelezettséget és a pénzügyi támogatást azonban nem: az első kérdésben említett körülmények között ellentétes-e a 77/388/EGK irányelv 11. cikke A. része (1) bekezdésének a) pontjával az olyan, a 77/388/EGK irányelv 27. cikkének (1) bekezdésén alapuló különös nemzeti intézkedés, mint az Umsatzsteuergesetz (a forgalmi adóról szóló törvény) 10. §-a (5) bekezdésének 1. pontja, amely szerint a termelők részére történő értékesítések adóalapja a termelői szervezet által a tárgyi eszközökért a beszállítóknak fizetett beszerzési ár, mert a termelők szoros kapcsolatban álló személyek?

3.    A második kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ez abban az esetben is így van-e, ha a termelők teljes adólevonásra jogosultak, mert a tárgyi eszközök az adólevonások módosításának (a 77/388/EGK irányelv 20. cikke) hatálya alá tartoznak?

____________

1 HL 1996. L 297., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 20. kötet, 55. o

2 HL 1997. L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o.