Language of document :

2018 m. rugsėjo 13 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje C GmbH & Co. KG / Finanzamt Z

(Byla C-573/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: C GmbH & Co. KG

Atsakovė: Finanzamt Z

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar tokiomis aplinkybėmis, kaip antai susiklosčiusios pagrindinėje byloje, kai gamintojų organizacija, kaip ji suprantama pagal 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (toliau – Reglamentas Nr. 2200/961 ) 11 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnį, tiekia savo nariams prekes ir už tai iš jų gauna pirkimo kainos nepadengiančius mokėjimus,

    a)    yra darytina mainų su pinigine priemoka prielaida, nes gamintojai mainais už sandorį gamintojų organizacijai pagal sutartį yra įsipareigoję ribojimo pagal paskirtį laikotarpiu tiekti jai vaisius ir daržoves ir todėl sandorio apmokestinamoji vertė yra gamintojų organizacijos savo žemesnės grandies tiekėjams už ilgalaikį turtą sumokėta pirkimo kaina?

    b)    visa suma, kurią veiklos fondas faktiškai sumoka gamintojų organizacijai už sandorį, yra „subsidija, tiesiogiai susijusi su šių prekių ar paslaugų kaina“, kaip tai suprantama pagal 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo (toliau – Direktyva 77/388/EEB2 ) 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punktą, ir todėl į apmokestinamąją vertę įeina ir finansinė parama, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 2200/96 15 straipsnį, kuri veiklos fondui buvo suteikta pagal veiksmų programą?

2.    Jei atsakius į pirmąjį klausimą paaiškėtų, kad apmokestinamąją vertę sudaro tik gamintojų atlikti mokėjimai, bet ne tiekimo įsipareigojimas ir finansinė parama: ar pirmajame klausime nurodytomis aplinkybėmis Direktyvos 77/388/EEB 11 straipsnio A skirsnio 1 dalies a punktui prieštarauja Direktyvos 77/388/EEB 27 straipsnio 1 dalimi grindžiama nacionalinė speciali priemonė, kaip antai Umsatzsteuergesetz (Apyvartos mokesčio įstatymas) 10 straipsnio 5 dalies 1 punktas, pagal kurį sandorių su gamintojais apmokestinamoji vertė yra gamintojų organizacijos savo žemesnės grandies tiekėjams už ilgalaikį turtą sumokėta pirkimo kaina, nes gamintojai yra susiję asmenys?

3.    Jeigu atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas: ar tai taikoma ir tuomet, kai gamintojas turi teisę į viso pridėtinės vertės mokesčio (PVM) atskaitą, nes ilgalaikiam turtui taikomas atskaitos tikslinimas (Direktyvos 77/388/EEB 20 straipsnis)?

____________

1 OL L 297, 1996, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 2 t., p. 55.

2 OL L 145, 1997, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23.