Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 13. septembra 2018 – C GmbH & Co. KG/Finanzamt Z

(Zadeva C-573/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: C GmbH & Co. KG

Tožena stranka in nasprotna stranka v revizijskem postopku: Finanzamt Z

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je v okoliščinah, kot so te iz postopka v glavni stvari, v katerih organizacija proizvajalcev v smislu členov 11(1) in 15 Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (Uredba št. 2200/96)1 dobavi blago proizvajalcem, ki so njeni člani, in za to od proizvajalcev prejme plačilo, ki je nižje od nakupne cene,

a)    podana menjava z gotovinskim doplačilom, ker so se proizvajalci v zameno za dobavo v pogodbi, ki so jo sklenili z organizacijo proizvajalcev, zavezali, da ji bodo v roku za namensko uporabo dobavljali sadje in zelenjavo, tako da je davčna osnova dobave nakupna cena za investicijsko blago, ki jo je organizacija proizvajalcev plačala preddobaviteljem?

b)    znesek, ki ga operativni sklad za dobavo dejansko plača organizaciji proizvajalcev, v celoti „subvencija, ki je neposredno povezana s ceno takšnih dobav“ v smislu člena 11(A)(1)(a) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih (77/388/EGS) (Direktiva 77/388/EGS)2 , tako da je v davčno osnovo vključena tudi finančna pomoč v smislu člena 15 Uredbe št. 2200/96, ki je bila operativnemu skladu odobrena na podlagi operativnega programa?

2.    Če je treba na podlagi odgovora na prvo vprašanje za davčno osnovo šteti samo plačila proizvajalcev, ne pa obveznosti dobave in finančnih pomoči: Ali člen 11(A)(1)(a) Direktive 77/388/EGS v okoliščinah, opisanih v prvem vprašanju, nasprotuje nacionalnemu posebnemu ukrepu, kot je člen 10(5), točka 1, Umsatzsteuergesetz (zakon o DDV), ki temelji na členu 27(1) Direktive 77/388/EGS, v skladu s katerim je davčna osnova dobav, opravljenih za proizvajalce, nakupna cena za investicijsko blago, ki jo je organizacija proizvajalcev plačala preddobaviteljem, ker so proizvajalci povezane osebe?

3.    Če je odgovor na drugo vprašanje nikalen: Ali to velja tudi, če imajo proizvajalci pravico do polnega odbitka, ker je investicijsko blago predmet popravka odbitkov (člen 20 Direktive 77/388/EGS)?

____________

1     Posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 20, str. 55.

2     Posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23.