Language of document :

Euroopa Kohtu (uuesti läbivaatamisega tegelev koda) 17. septembri 2018. aasta otsus, millega vaadatakse uuesti läbi Üldkohtu (apellatsioonikoda) 19. juuli 2018. aasta otsus kohtuasjas T-646/16 P: Simpson versus nõukogu

(kohtuasi C-542/18 RX)

Kohtumenetluse keel: inglise

Üldkohtu menetluse pooled

Hageja: Erik Simpson (esindaja: advokaat M. Velardo)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Nõukogu

Uuesti läbivaatamise esemeks olevad küsimused

Kas – arvestades eelkõige õiguskindluse üldpõhimõtet – Euroopa Liidu Üldkohtu 19. juuli 2018. aasta otsus Simpson vs. nõukogu ohustab liidu õiguse ühtsust või järjepidevust seetõttu, et Üldkohus, tegutsedes apellatsioonikohtuna, otsustas, et Avaliku Teenistuse Kohtu 24. juuni 2016. aasta määruse Simpson vs. nõukogu teinud kohtukoosseis ei olnud moodustatud nõuetekohaselt, kuna selle koosseisu ühe liikme ametisse nimetamise menetluses pandi toime rikkumine, mis tõi kaasa Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõigu esimeses lauses tagatud seaduse alusel moodustatud kohtu põhimõtte rikkumise.

Kas sama moodi ELTL artiklis 277 nimetatud aktidega võib kohtuniku ametisse nimetamise üle teostada seaduslikkuse kõrvalkontrolli või on selline kontroll – kas põhimõtteliselt või teatava tähtaja möödudes – välistatud või piiratud üksnes teatud liiki rikkumistega, et tagada õiguslik stabiilsus ja jõustunud kohtuotsuste õigusjõud.

____________