Language of document :

Tiesas (pārskatīšanas palāta) 2018. gada 17. septembra lēmums par Vispārējās tiesas (apelācijas palāta) 2018. gada 19. jūlijā pasludinātā sprieduma lietā T-646/16 P, Simpson/Padome pārskatīšanu

(Lieta C-542/18 RX)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki tiesvedībā Vispārējā tiesā

Prasītājs: Erik Simpson (pārstāvis: M. Velardo, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome

Pārskatāmie jautājumi

Vai, ņemot vērā vispārējo tiesiskās drošības principu, ar 2018. gada 19. jūlijā pasludināto Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu lietā Simpson/Padome tiek apdraudēta Savienības tiesību vienotība vai konsekvence tādēļ, ka minētā Vispārējā tiesa kā apelācijas instances tiesa ir nospriedusi, ka iztiesāšanas sastāvs, kurš ir izdevis Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2016. gada 24. jūnija rīkojumu lietā Simpson/Padome, nav bijis izveidots likumīgi, jo procedūrā, ar kuru ir iecelts viens no šī sastāva locekļiem, ir pieļauts pārkāpums, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrās daļas pirmajā teikumā noteikto likumīgas tiesas principu.

Vai – tāpat kā LESD 277. pantā minētie pasākumi – tiesneša iecelšana var būt pamats tiesiskuma papildu pārbaudei vai arī šāda tiesiskuma papildu pārbaude – principā vienmēr vai pēc noteikta laika – nav pieļaujama, vai tā ir ierobežoti attiecināma uz konkrēta veida pārkāpumiem, lai nodrošinātu tiesisko stabilitāti un res judicata spēku.

____________