Language of document :

Beslissing van het Hof (Kamer van heroverweging) van 17 september 2018 strekkende tot heroverweging van het arrest van het Gerecht (Kamer voor hogere voorzieningen) van 19 juli 2018 in zaak T-646/16 P, Simpson / Raad

(Zaak C-542/18 RX)

Procestaal: Engels

Partijen in de procedure voor het Gerecht

Verzoekende partij: E. Simpson (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Vragen die voorwerp van heroverweging zijn

Of, gelet op met name het algemeen rechtzekerheidsbeginsel, het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 19 juli 2018, Simpson/Raad, een aantasting vormt van de eenheid of de samenhang van het recht van de Unie, voor zover het Gerecht op hogere voorziening heeft geoordeeld dat de samenstelling van de rechtsprekende formatie die de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie van 24 juni 2016, Simpson/Raad, heeft gegeven, onregelmatig was wegens een onregelmatigheid in de procedure tot benoeming van één van de leden van deze formatie, met als gevolg schending van het beginsel van het recht op een bij wet aangewezen rechter, zoals neergelegd in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Of, net als de in artikel 277 VWEU bedoelde handelingen, de benoeming van een rechter het voorwerp kan uitmaken van een incidentele wettigheidscontrole dan wel of een dergelijke incidentele wettigheidscontrole – in beginsel of na het verstrijken van een bepaalde termijn – uitgesloten of beperkt is tot bepaalde onregelmatigheden teneinde de stabiliteit van het recht en het gezag van gewijsde te verzekeren.

____________