Language of document :

Rozhodnutie Súdneho dvora (komora príslušná preskúmať rozhodnutie) zo 17. septembra 2018 o preskúmaní rozsudku Všeobecného súdu (odvolacia komora) vyhláseného 19. júla 2018 vo veci T-646/16 P, Simpson/Rada

(vec C-542/18 RX)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania pred Všeobecným súdom

Žalobca: Erik Simpson (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Ďalší účastník (účastníci) konania: Rada Európskej únie

Otázky, ktoré sú predmetom preskúmania

Preskúmanie sa bude týkať otázky, či najmä vzhľadom na všeobecnú zásadu právnej istoty rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 19. júla 2018, Simpson/Rada (T-646/16 P, neuverejnený, EU:T:2018:493), ohrozuje jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie, pokiaľ Všeobecný súd ako odvolací súd rozhodol, že pokiaľ ide o rozhodovacie zloženie, ktoré vydalo uznesenie Súdu pre verejnú službu Európskej únie z 24. júna 2016, Simpson/Rada (F-142/11 RENV, EU:F:2016:136), súd nebol správne obsadený vzhľadom na nedostatok týkajúci sa postupu vymenovania jedného z členov tohto zloženia, čím došlo k porušeniu zásady zákonného sudcu zakotvenej v článku 47 druhom odseku prvej vete Charty základných práv Európskej únie.

Preskúmanie sa bude konkrétne týkať otázky, či vymenovanie sudcu môže byť rovnako ako akty uvedené v článku 277 ZFEÚ predmetom preskúmania zákonnosti na návrh, alebo či je takéto preskúmanie zákonnosti na návrh – zo zásady alebo po uplynutí určitej lehoty – vylúčené alebo obmedzené na určité druhy nedostatkov, aby sa zaručila právna istota dodržanie zásady res iudicata.

____________