Language of document :

Domstolens beslut (omprövningsavdelningen) av den 17 september 2018 om omprövning av den dom som meddelades av tribunalen (avdelningen för överklaganden) den 19 juli 2018 i mål T-646/16 P, Simpson mot rådet

(Mål C-542/18 RX)

Rättegångsspråk: engelska

Parter i målet vid tribunalen

Sökande: Erik Simpson (ombud: M. Velardo, lawyer)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Frågor som omprövningen avser

Omprövningen ska avse frågan huruvida den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 19 juli 2018, Simpson/rådet, (T‑646/16 P, ej publicerad, EU:T:2018:493), särskilt mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, medför en risk för att enhetligheten eller konsekvensen i unionsrätten undergrävs, genom att tribunalen i målet om överklagande slagit fast att personaldomstolens sammansättning när den meddelade beslut av den 24 juni 2016, Simpson/rådet (F‑142/11 RENV, EU:F:2016:136), hade fastställts på ett rättsstridigt sätt, eftersom det förekommit brister som påverkat förfarandet för att utse en av domarna i denna sammansättning, vilket inneburit ett åsidosättande av principen om en oavhängig och opartisk domstol som inrättats enligt lag vilken anges i artikel 47 andra stycket första meningen i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Omprövningen ska särskilt avse frågan huruvida, i likhet med sådana akter som avses i artikel 277 FEUF, utnämningen av en domare kan bli föremål för lagenlighetsprövning i samband med prövningen av giltigheten av ett domstolsavgörande eller om en sådan prövning – av princip eller efter det att en viss tid förflutit – inte kan ske eller om den är begränsad till vissa typer av brister för att säkerställa stabila rättsförhållanden och rättskraft.

____________