Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Rakousko) dne 23. srpna 2018 – FN a další

(Věc C-546/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Žalovaná: Übernahmekommission

Předběžné otázky

Brání články 4 a 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí – pokud jsou vykládány se zřetelem k unijněprávní zásadě efektivity – výkladu, podle něhož není pravomocnému rozhodnutí dozorčího orgánu podle článku 4 směrnice 2004/25/ES, kterým bylo rozhodnuto o tom, že určitá osoba porušila vnitrostátní právní předpisy, které byly vydány k provedení směrnice 2004/25/ES, v rámci řízení o správních deliktech následně vedeného tímto dozorčím orgánem proti téže osobě přiznán závazný účinek, v důsledku čehož tato osoba může za účelem zpochybnění porušení práva, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, znovu uplatnit veškeré skutkové a právní námitky a důkazní prostředky?

Brání články 4 a 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí – pokud jsou vykládány se zřetelem k unijněprávní zásadě efektivity – výkladu, podle něhož není pravomocnému rozhodnutí dozorčího orgánu podle článku 4 směrnice 2004/25/ES, kterým bylo rozhodnuto o tom, že určitá právnická osoba porušila vnitrostátní právní předpisy, které byly vydány k provedení směrnice 2004/25/ES, v rámci řízení o správních deliktech následně vedeného tímto dozorčím orgánem proti orgánu této právnické osoby, který je oprávněn ji zastupovat, přiznán závazný účinek, v důsledku čehož tato osoba (orgán) může za účelem zpochybnění porušení práva, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto, znovu uplatnit veškeré skutkové a právní námitky a důkazní prostředky?

(V případě záporné odpovědi na otázku II.1.:) Brání článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vnitrostátní praxi, podle níž je pravomocnému rozhodnutí dozorčího orgánu podle článku 4 směrnice 2004/25/ES, kterým bylo rozhodnuto o tom, že určitá osoba porušila vnitrostátní právní předpisy, které byly vydány k provedení směrnice 2004/25/ES, v rámci řízení o správních deliktech následně vedeného tímto dozorčím orgánem proti téže osobě přiznán závazný účinek, takže tato osoba nemůže z právního ani skutkového hlediska zpochybnit porušení práva, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto?

(V případě záporné odpovědi na otázku II.2.) Brání článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vnitrostátní praxi, podle níž je pravomocnému rozhodnutí dozorčího orgánu podle článku 4 směrnice 2004/25/ES, kterým bylo rozhodnuto o tom, že určitá právnická osoba porušila vnitrostátní právní předpisy, které byly vydány k provedení směrnice 2004/25/ES, v rámci řízení o správních deliktech následně vedeného tímto dozorčím orgánem proti orgánu této právnické osoby, který je oprávněn ji zastupovat, přiznán závazný účinek, takže tato osoba (orgán) nemůže z právního ani skutkového hlediska zpochybnit porušení práva, o němž již bylo pravomocně rozhodnuto?

____________