Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. kolovoza 2018. uputio Bundesverwaltungsgericht (Austrija) – FN i dr.

(predmet C-546/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Tuženik: Übernahmekommission

Prethodna pitanja

Protivi li se člancima 4. i 17. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje, 1 u vezi s načelom djelotvornosti prava Unije, tumačenje u skladu s kojim se konačnoj odluci nadzornog tijela u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ kojom je u okviru upravno-kaznenog postupka koji je to nadzorno tijelo vodilo protiv te osobe utvrđeno da je potonja prekršila nacionalne odredbe o prenošenju te direktive ne priznaje obvezujući učinak, pa ta osoba ponovo može isticati sve prigovore u pogledu činjenica i prava te dokaze kako bi osporavala povredu prava koja je ranije utvrđena tom konačnom odlukom?

Protivi li se člancima 4. i 17. Direktive 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama za preuzimanje, u vezi s načelom djelotvornosti prava Unije, tumačenje prema kojem se konačnoj odluci nadzornog tijela u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ kojom je u okviru upravno-kaznenog postupka koji je to nadzorno tijelo vodilo protiv tijela pravne osobe ovlaštenog za zastupanje utvrđeno da je ta pravna osoba prekršila nacionalna pravila donesena na temelju Direktive 2004/25/EZ ne priznaje obvezujući učinak, zbog čega ta osoba (njezino tijelo) ponovno ima na raspolaganju sve prigovore u pogledu činjenica i prava te dokaze kako bi osporavala povredu prava koja je već utvrđena konačnom odlukom?

Ako je odgovor na prvo pitanje niječan:

Protivi li se članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima nacionalna praksa prema kojoj konačna odluka nadzornog tijela u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ kojom je u okviru upravno-kaznenog postupka koji je to nadzorno tijelo vodilo protiv neke osobe utvrđeno da je ta osoba prekršila nacionalna pravila donesena na temelju Direktive 2004/25/EZ, tako da je ta osoba spriječena da u činjeničnom i pravnom pogledu osporava povredu prava koja je već konačno utvrđena?

Ako je odgovor na drugo pitanje niječan:

Protivi li se članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima nacionalna praksa prema kojoj konačna odluka nadzornog tijela u skladu s člankom 4. Direktive 2004/25/EZ kojom je u okviru upravno-kaznenog postupka koji je to nadzorno tijelo vodilo protiv neke pravne osobe utvrđeno da je ta pravna osoba prekršila nacionalna pravila donesena na temelju Direktive 2004/25/EZ, tako da je ta osoba (njezino tijelo) spriječena da u činjeničnom i pravnom pogledu osporava povredu prava koja je već konačno utvrđena?

____________

1 SL 2004., L 142, str. 12.