Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2018 г. от Fujikura Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-451/14, Fujikura/Комисия

(Дело C-590/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Fujikura Ltd (представител: L. Gyselen, lawyer)

Други страни в производството: Европейска комисия, Viscas Corp.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд, доколкото с него се уважава правното основание нарушение на принципите на пропорционалност и на равно третиране с оглед на наложената му глоба,

да постанови окончателно решение в съответствие с член 61, първи параграф, второ изречение от Статута, като:

отмени член 2, буква о) от решението на Комисията1 от 2 април 2014 г., налагащо глоба от 8 152 000 EUR на Fujikura Ltd, и

намали глобата с 44% до 4 565 120 EUR,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Общият съд е допуснал грешка в правото, като е потвърдил подхода на Комисията при прилагането на точка 18 от Насоките от 2006 г.2 , тъй като цялото нарушение покривало само „световната част“ от картела и не е имало „част вътре в ЕИП“, включваща само европейските доставчици.

В резултат на това Комисията определила условните стойности на продажбите на участниците в картела по начин, който значително подценява ролята на европейските доставчици и надценява ролята на азиатските доставчици в това нарушение, включително Fujikura.

____________

1 Решение на Комисията от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 oт Споразумението за ЕИП (преписка AT.39610 — Power Cables) (нотифицирано като документ C(2014) 2139 окончателен) (OВ C 319, 2014 г., стp. 10)

2 Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (ОВ C 210, 2006 г. стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264)