Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2018 společností Fujikura Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-451/14, Fujikura v. Komise

(Věc C-590/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Fujikura Ltd (zástupce: L. Gyselen, lawyer)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Viscas Corp.

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu v rozsahu, v jakém potvrdil žalobní důvod vycházející z porušení zásady proporcionality a zásady rovného zacházení, pokud jde o pokutu, která jí byla uložena,

vydal konečné rozhodnutí ve věci v souladu s čl. 61 odst. 1 druhou větou statutu Soudního dvora tím, že:

zruší čl. 2 písm. o) rozhodnutí Komise1 ze dne 2. dubna 2014, kterým se ukládá společnosti Fujikura Ltd. pokuta ve výši 8 152 000 eur, a

sníží tuto pokutu o 44% na 4 565 120 eur,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení tím, že potvrdil přístup Komise použít bod 18 pokynů pro výpočet pokut z roku 20062 takovým způsobem, jako kdyby celé protiprávní jednání pokrývalo jen „celosvětovou část“ kartelové dohody a nepokrývalo „část uvnitř EHP“ zahrnující pouze evropské dodavatele.

V důsledku toho Komise určila národní hodnoty prodejů účastníků kartelové dohody způsobem, který výrazně podceňoval úlohu evropských dodavatelů a přeceňoval roli asijských dodavatelů včetně účasti společnosti Fujikura na tomto protiprávním jednání.

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2014 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.39610 — Elektrické kabely) [oznámené pod číslem C(2014) 2139 final] (Úř. věst. 2014, C 319, s. 10).

2 Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. 2006, C 210, s. 2).