Language of document :

Fujikura Ltd 20. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-451/14: Fujikura versus komisjon

(kohtuasi C-590/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Fujikura Ltd (esindaja: advokaat L. Gyselen)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Viscas Corp.

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu otsus osas, milles nõustuti väitega, mille kohaselt on rikutud proportsionaalsuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet seoses talle määratud trahviga;

teha asjas lõplik otsus kooskõlas põhikirja artikli 61 lõike 1 teise lausega; ja:

-     tühistada komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsuse1 artikli 2 punkt o, milles Fujikura Ltd.-le määratakse trahv summas 8 152 000 eurot; ja

-     vähendada seda trahvi 44% 4 565 120 euroni;

mõista käesoleva menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Üldkohus rikkus õigusnormi sellega, et ta jättis muutmata komisjoni lähenemise kohaldada trahvi arvutamise suuniste punkti 18 nii, nagu kogu rikkumine oleks hõlmanud vaid kartelli „ülemaailmset osa“ ja sellel puudus „EMP-sisene“ osa, milles osalesid ainult Euroopa tootjad.

Seetõttu määras komisjon kartelli liikmete kogumüügi väärtused viisil, mis oluliselt alahindas Euroopa tootjate ja ülehindas Aasia tootjate, sealhulgas Fujikura rolli rikkumises.

____________

1 Komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.39610 – elektrikaablid) (teatavaks tehtud numbri C(2014) 2139 final all) (ELT 2014, C 319, lk 10).