Language of document :

Valitus, jonka Fujikura Ltd on tehnyt 20.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-451/14, Fujikura v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-590/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Fujikura Ltd (edustaja: L. Gyselen, lawyer)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Viscas Corp.

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion siltä osin kuin siinä hyväksyttiin kanneperuste, jonka mukaan valittajalle määrätyn sakon osalta loukattiin suhteellisuusperiaatetta ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta

antamaan perussääntönsä 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu lopullinen ratkaisu siten, että

2.4.2014 annetun komission päätöksen1 2 artiklan o alakohta, jossa Fujikura Ltd:lle määrätään 8 152 000 euron sakko, kumotaan ja

kyseistä sakkoa alennetaan 44 prosentilla 4 565 120 euroon

velvoittamaan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Unionin yleinen tuomioistuin teki valittajan mukaan oikeudellisen virheen, kun se hyväksyi komission vuoden 2006 suuntaviivojen2 18 kohdan soveltamisen yhteydessä noudattaman lähestymistavan, jonka mukaan kilpailusääntöjen rikkomisen kokonaisuus sisälsi vain kartellin ”maailmanlaajuisen osan” eikä pelkästään eurooppalaiset tuottajat käsittävää ”ETA-alueen sisäistä osaa”.

Tämän seurauksena komissio määritti kartellin osapuolille nimelliset myyntimäärät tavalla, jolla selvästi aliarvioitiin eurooppalaisten tuottajien osuus ja yliarvioitiin aasialaisten tuottajien – mukaan lukien Fujikura – osuus kilpailusääntöjen rikkomisessa.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39610 – Voimakaapelit) (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2139 final) 2.4.2014 annettu komission päätös (EUVL 2014, C 319, s. 10).

2 Suuntaviivat asetuksen n:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta (EUVL 2006, C 210, s. 2).T