Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 20. septembrī Fujikura Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-451/14 Fujikura/Komisija

(Lieta C-590/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Fujikura Ltd (pārstāvis: L. Gyselen, advokāts)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Viscas Corp.

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu, ciktāl tajā ir apstiprināts prasības pamats par samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principu pārkāpumu saistībā ar apelācijas sūdzības iesniedzējai uzlikto naudas sodu;

saskaņā ar Tiesas Statūtu 61. panta pirmās daļas otro teikumu taisīt galīgo spriedumu:

atceļot Komisijas Lēmuma (2014. gada 2. aprīlis) 1 2. panta o) punktu, kurā Fujikura Ltd. uzlikts naudas sods 8 152 000 EUR apmērā, un

samazinot šo naudas sodu par 44 % līdz 4 565 120 EUR;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kad tā apstiprināja Komisijas pieeju piemērot 2006. gada Pamatnostādņu 2 18. punktu tā, it kā viss pārkāpums attiektos tikai uz aizliegtās vienošanās “pasaules mēroga daļu”, un tam nebūtu “iekšējas EEZ daļas”, kurā ietilptu tikai Eiropas piegādātāji.

Rezultātā Komisija noteica aizliegtās vienošanās dalībnieku teorētiskos pārdošanas apjomus, pārmērīgi zemu novērtējot Eiropas piegādātāju lomu un pārāk augstu novērtējot Āzijas piegādātāju, tostarp Fujikura, lomu šajā pārkāpumā.

____________

1 Komisijas Lēmums (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39610 – Spēka kabeļi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2139 final) (OV 2014, C 319, 10. lpp.).

2 Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV 2006, C 210, 2. lpp.).