Language of document :

Recurs introdus la 20 septembrie 2018 de Fujikura Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 12 iulie 2018 în cauza T-451/14, Fujikura/Comisia

(Cauza C-590/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Fujikura Ltd (reprezentant: L. Gyselen, avocat)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană, Viscas Corp.

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea hotărârii Tribunalului în măsura în care admite motivul întemeiat pe încălcarea principiilor proporționalității și egalității de tratament în ceea ce privește calcularea cuantumului amenzii aplicate recurentei;

soluționarea în mod definitiv a litigiului în conformitate cu articolul 61 primul paragraf din Statutul Curții:

-     prin anularea articolului 2 litera (o) din Decizia Comisiei din 2 aprilie 20141 prin care recurentei i s-a aplicat o amendă de 8 152 000 de euro; și

-     prin reducerea amenzii cu 44 % la 4 562 120 de euro;

–    obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată

Motivele și principalele argumente

Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin validarea abordării Comisiei de aplicare a punctului 18 din Orientări2 ca și cum încălcarea în ansamblu privea numai „partea internațională” și nu avea și o parte „intra-SEE” în care erau implicați numai furnizori europeni.

În consecință, Comisia a stabilit valori teoretice ale vânzărilor pentru participanții la înțelegere într-o modalitate în care a subevaluat rolul furnizorilor europeni și a supraevaluat rolul furnizorilor asiatici la încălcare, inclusiv al Fujikura.

____________

1     Decizia Comisiei din 2 aprilie 2014 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 53 din Acordul privind SEE (Cazul AT.39610 – Cabluri de energie) [notificată cu numărul C(2014) 2139 final] (JO 2014, C 319, p. 10).

2     Orientări privind calcularea amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 1/2003 (JO 2006 C 210, p. 2, Ediție specială, 08/vol. 4, p. 264).