Language of document :

Odvolanie podané 20. septembra 2018: Fujikura Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-451/14, Fujikura/Komisia

(vec C-590/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Fujikura Ltd (v zastúpení: L. Gyselen, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Viscas Corp.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu v rozsahu, v akom potvrdil žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality a zásady rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o pokutu, ktorá jej bola uložená,

vydal konečný rozsudok v súlade s článkom 61 ods. 1 druhou vetou Štatútu Súdneho dvora, v ktorom:

-    zruší článok 2 písm. o) rozhodnutia Komisie1 z 2. apríla 2014, ktorým sa ukladá spoločnosti Fujikura Ltd. pokuta vo výške 8 152 000 eur, a

-    zníži túto pokutu o 44 % na 4 565 120 eur,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že potvrdil prístup Komisie uplatniť bod 18 usmernení k metóde stanovenia pokút z roku 20062 takým spôsobom, ako keby celé porušenie pokrývalo len „celosvetovú časť“ kartelu a nemalo „časť EHP“ zahŕňajúcu len európskych dodávateľov.

V dôsledku toho Komisia určila pomyselné výšky predaja účastníkov kartelu spôsobom, ktorý výrazne podhodnotil úlohu európskych dodávateľov a nadhodnotil úlohu ázijských dodávateľov vrátane podielu spoločnosti Fujikura na tomto porušení.

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39610 – Elektrické káble) [oznámené pod číslom C (2014) 2139 final] (Ú. v. EÚ C 319, 2014, s. 10).

2 Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).