Language of document :

Överklagande ingett den 20 september 2018 av Fujikura Ltd av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-451/14, Fujikura mot kommissionen

(Mål C-590/18 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Fujikura Ltd (ombud: L. Gyselen, lawyer)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Viscas Corp.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom såtillvida yrkandet om ett påstått åsidosättande av principerna om proportionalitet och likabehandling med avseende på de böter som klaganden påförts bifölls,

slutligt avgöra ärendet i enlighet med artikel 61 första stycket andra meningen i domstolens stadga genom att:

ogiltigförklara artikel 2 o i kommissionens beslut1 av den 2 april 2014, varigenom Fujikura Ltd påfördes böter till ett belopp på 8 152 000 euro, och

nedsätta detta bötesbelopp med 44 procent till 4 565 120 euro,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att upprätthålla kommissionens tillämpning av punkt 18 i 2006 års riktlinjer2 , som om överträdelsen i sin helhet endast omfattade den ”världsomspännande delen” av kartellen, och inte omfattade en ”EEA-intern del” som endast avsåg europeiska leverantörer.

I enlighet härmed fastställde kommissionen kartelldeltagarnas teoretiska försäljningsvärde på ett sätt som avsevärt undervärderade de europeiska leverantörernas deltagande och övervärderade de asiatiska leverantörernas, inklusive Fujikuras, deltagande i denna överträdelse.

____________

1 Kommissionens beslut av den 2 april 2014 om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende AT.39610 – kraftkablar) (delgivet med nr C(2014) 2139 final) (EUT C 319, 2014, s. 10)

2 Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 (EUT C 210, 2006, s. 2)