Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 30. august 2018 – K.H.K. mod B.A.C. og E.E.K.

(Sag C-555/18)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Sofiyski rayonen sad

Parter i hovedsagen

Sagsøger: K.H.K.

Sagsøgt: B.A.C. og E.E.K.

Præjudicielle spørgsmål

Er et endnu ikke retskraftigt betalingspåbud vedrørende et pengekrav som omhandlet i artikel 410 i Grazhdanski protsesualen kodeks (civil retsplejelov, herefter »GPK«) et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 4, nr. 10, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15. maj 2014 1 ?

Såfremt betalingspåbuddet i henhold til GPK’s artikel 410 ikke er et officielt bekræftet dokument, skal der da efter anmodning uden for proceduren i henhold til GPK’s artikel 410 indledes en særskilt procedure i henhold til artikel 5, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15. maj 2014?

Såfremt betalingspåbuddet i henhold til GPK’s artikel 410 er et officielt bekræftet dokument, er retten da forpligtet til at træffe afgørelse inden for fristen i henhold til artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15. maj 2014, når en national bestemmelse fastsætter, at fristerne udsættes i retsferier?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 655/2014 af 15.5.2014 om indførelse af en procedure for en europæisk kendelse til sikring af bankindeståender med henblik på at lette grænseoverskridende gældsinddrivelse på det civil- og handelsretlige område (EUT L 189, s. 59).