Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) on esittänyt 30.8.2018 – K.H.K. v. V.A.S. ja E.E.K.

(asia C-555/18)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski rayonen sad

Pääasian asianosaiset

Hakija: K.H.K.

Velalliset: V.A.S. ja E.E.K.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko siviiliprosessilain (Grazhdanski protsesualen kodeks, jäljempänä GPK) 410 §:ssä tarkoitettu rahamääräisestä saatavasta annettu maksamismääräys, joka ei ole vielä tullut lainvoimaiseksi, 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 655/20141 4 artiklan 10 alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja?

Jos GPK:n 410 §:ssä tarkoitettu maksamismääräys ei ole virallinen asiakirja, onko silloin hakemuksesta aloitettava 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 655/2014 5 artiklan a alakohdassa tarkoitettu erillinen menettely GPK:n 410 §:n mukaisen menettelyn ulkopuolella?

Jos GPK:n 410 §:ssä tarkoitettu maksamismääräys on virallinen asiakirja, onko tuomioistuin silloin velvollinen tekemään päätöksen 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 655/2014 18 artiklan 1 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa, mikäli kansallisessa oikeussäännössä säädetään, että määräaikojen kuluminen keskeytyy tuomioistuimen lomakausien ajaksi?

____________

1 Eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävää velkojen perintää varten siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa 15.5.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 655/2014 (EUVL 2014, L 189, s. 59).