Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) 30. augusta 2018 – K.H.K./B.A.C., E.E.K

(vec C-555/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofiyski rayonen sad

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: K.H.K.

Žalovaní: B.A.C., E.E.K

Prejudiciálne otázky

1.    Je platobný rozkaz na zaplatenie peňažnej pohľadávky podľa článku 410 Graždanski procesualen kodex (Občiansky súdny poriadok, ďalej len „GPK“), ktorý ešte nenadobudol právoplatnosť, verejnou listinou v zmysle článku 4 bodu 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 20141 ?

2.    Ak platobný rozkaz podľa článku 410 GPK nie je verejnou listinou, musí sa súbežne s konaním podľa článku 410 GPK na návrh začať samostatné konanie podľa článku 5 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014?

3.    Ak platobný rozkaz podľa článku 410 GPK predstavuje verejnú listinu, je potom súd povinný rozhodnúť v lehote podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014, ak vnútroštátna právna úprava stanovuje, že lehoty počas súdnych prázdnin neplynú?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 2014, s. 59).