Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sofiyski rayonen sad (Bulgarien) den 30 augusti 2018 – K.H.K. mot B.A.C., E.E.K.

(Mål C-555/18)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Sofiyski rayonen sad

Parter i det nationella målet

Sökande: K.H.K.

Gäldenär: B.A.C., E.E.K.

Tolkningsfrågor

1.    Utgör ett betalningsföreläggande avseende en fordran enligt artikel 410 i Grazhdanski protsesualen kodeks (civilprocessordningen, nedan kallad GPK) som ännu inte har vunnit laga kraft en officiell handling i den mening som avses i artikel 4.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 20141 ?

2.    Om ett betalningsföreläggande enligt artikel 410 GPK inte är en officiell handling, krävs det, utöver förfarandet enligt artikel 410 GPK, en ansökan om inledande av ett särskilt förfarande enligt artikel 5 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014?

3.    Om ett betalningsföreläggande enligt artikel 410 GPK är en officiell handling, är domstolen skyldig att meddela ett beslut inom fristen i artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om det i en nationell bestämmelse föreskrivs att fristerna suspenderas under rättsferierna?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel i mål och ärenden av privaträttslig natur (EUT L 189, 2014, s. 59).