Language of document :

Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от Съвет на Европейския съюз срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти разширен състав) на 13 юли 2018 г. по дело T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC и др./Съвет на Европейския съюз и др.

(Дело C-597/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Съвет на Европейския съюз и др. (представители: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov)

Други страни в производството: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC и др., Европейска комисия, Европейска централна банка, Еврогрупа, представляван от Съвет на Европейския съюз, Европейски съюз, представляван от Европейската комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите искат от Съда:

да отмени обжалваните части от решението, в които Общият съд отхвърля възражението за недопустимост повдигнато от Съвета срещу Еврогрупата,

да осъди ответниците да заплатят разноските за производството по жалбата.

Основания и основни доводи

С жалбата си Съветът иска да бъдат отменени частите от обжалваното решение, в които Общият съд отхвърля възражението за недопустимост, повдигнато от Съвета по отношение на Еврогрупата и обосновано по следния начин:

Общият съд допуска грешка при прилагане на правото като приема, че Еврогрупата е „образувание на Съюза, формално предназначено да допринася за осъществяването на целите на Съюза,

Общият съд допуска грешка при прилагане на правото като отхвърля възражението за недопустимост, повдигнато от Съвета, като същевременно пропуска да посочи „правомощията“ на Еврогрупата, предоставени ѝ с договорите,

Общият съд допуска грешка при прилагане на правото като приема, че ако се уважи повдигнатото от Съвета възражение за недопустимост, ще се получи резултат, при който „създаването, в рамките на самия правен ред на Съюза, на образувания, чиито актове и действия не могат да ангажират отговорността на Европейския съюз“.

____________