Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. července 2018 ve věci T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a další v. Rada Evropské unie a další

(Věc C-597/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Rada Evropské unie (zástupci: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC a další; Evropská komise; Evropská centrální banka; Euroskupina, zastoupená Radou Evropské unie; Evropská unie, zastoupená Evropskou komisí

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Tribunál odmítl námitku nepřípustnosti vznesenou Radou ve vztahu k Euroskupině;

uložil dalším účastníkům řízení náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

V rámci svého kasačního opravného prostředku se Rada domáhá zrušení napadeného rozsudku v rozsahu, v němž Tribunál odmítl námitku nepřípustnosti vznesenou Radou ve vztahu k Euroskupině, a to na základě těchto důvodů:

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že Euroskupina je „subjektem Unie formálně zřízeným Smlouvami“;

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když odmítl námitku nepřípustnosti vznesenou Radou, avšak neidentifikoval „pravomoci“ svěřené Euroskupině Smlouvami;

Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že v případě, že by bylo vyhověno námitce nepřípustnosti vznesené Radou, bylo by tím umožněno „zřídit v rámci právního řádu Unie subjekty, jejichž akty a jednání by nemohly založit odpovědnost Unie.“

____________