Language of document :

Appel iværksat den 21. september 2018 af Rådet for Den Europæiske Union til prøvelse af dom afsagt af Retten (Fjerde Udvidede Afdeling) den 13. juli 2018 i sag T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl. mod Rådet for Den Europæiske Union m.fl.

(Sag C-597/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Rådet for Den Europæiske Union (ved A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou og I. Gurov, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC m.fl., Europa-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen (ved Rådet for Den Europæiske Union) samt Den Europæiske Union (ved Europa-Kommissionen)

Appellanten har nedlagt følgende påstande

De dele af de appellerede domme, hvorved Retten forkastede Rådets formalitetsindsigelse angående Eurogruppen, ophæves.

De appelindstævnte pålægges at betale sagsomkostningerne vedrørende appelsagen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Rådet har med sin appel nedlagt påstand om ophævelse af de dele af den appellerede dom, hvorved Retten forkastede Rådets formalitetsindsigelse angående Eurogruppen, og har fremsat følgende anbringender:

Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at Eurogruppen er en »EU-enhed, der formelt er blevet oprettet ved traktaterne«.

Retten begik en retlig fejl, da den forkastede Rådets formalitetsindsigelse uden at identificere nogen »beføjelser«, som Eurogruppen er blevet tillagt ved traktaterne.

Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at hvis der blev givet medhold i Rådets formalitetsindsigelse, ville det gøre det muligt »at oprette enheder i Unionens retsorden, hvis retsakter og adfærd Unionen ikke kan drages til ansvar for«.

____________