Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrī Eiropas Savienības Padome iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta paplašinātā sastāvā) 2018. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-680/13 Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC u.c./Eiropas Savienības Padome u.c.

(Lieta C-597/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, I. Gurov)

Pārējie lietas dalībnieki: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC u.c., Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka, Eurogrupa, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome, un Eiropas Savienība, ko pārstāv Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu daļā, kurā Vispārējā tiesa ir noraidījusi Padomes celto iebildi par nepieņemamību attiecībā uz Eurogrupu, un

piespriest atbildētājiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Padome ar savu apelācijas sūdzību lūdz atcelt pārsūdzēto spriedumu daļā, kurā Vispārējā tiesa ir noraidījusi Padomes celto iebildi par nepieņemamību attiecībā uz Eurogrupu, un šī apelācijas sūdzība ir balstīta uz šādiem pamatiem:

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka Eurogrupa ir “Savienības struktūra, kas formāli izveidota ar Līgumiem”;

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, noraidot Padomes iebildi par nepieņemamību, lai gan tā nespēja identificēt nekādas “pilnvaras”, kas ar Līgumiem ir piešķirtas Eurogrupai;

Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka, ja tiktu apmierināta Padomes izvirzītā iebilde par nepieņemamību, tas nozīmētu “tādu struktūru izveidošanu pašā Eiropas Savienības juridiskajā sistēmā, kuru akti un darbības nevarētu izraisīt Eiropas Savienības atbildību”.

____________