Language of document :

Tužba podnesena 2. listopada 2018. – Mađarska protiv Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije

(predmet C-620/18)

Jezik postupka: mađarski

Stranke

Tužitelj: Mađarska (zastupnici: M. Z. Fehér, M. M. Tátrai i G. Tornyai, agenti)

Tuženici: Europski parlament, Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjevi

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Direktivu (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. lipnja 2018. o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga1 ; ili podredno:

poništi odredbu članka 1. točke 2. podtočke (a) Direktive (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća kojom se utvrđuju točka (c) i treći podstavak novog članka 3. stavka 1. Direktive 96/71/EZ;

poništi odredbu članka 1. točke 2. podtočke (b) Direktive (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća, kojom se u članak 3. Direktive 96/71/EZ umeće stavak 1.a;

poništi članak 1. točku 2. podtočku (c) Direktive (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća;

poništi članak 3. stavak 3. Direktive (EU) 2018/957 Europskog parlamenta i Vijeća; i k tome:

naloži snošenje troškova Europskom parlamentu i Vijeću Europske unije.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Mađarska vlada tužbu temelji na pet tužbenih razloga:

1.    Kao prvo, ona u svojoj tužbi tvrdi da pobijana direktiva nije donesena na prikladnoj pravnoj osnovi jer je, uzimajući u obzir njezinu svrhu i sadržaj, isključivo odnosno u najvećoj mjeri usmjerena zaštiti radnika čime se udaljila od zakonodavnog ovlaštenja koje je u pogledu slobodnog pružanja usluga utvrđeno u članku 53. stavku 1. i u članku 61. UFEU-a, koji su u Direktivi navedeni kao pravna osnova, pa ju je zakonodavac Unije morao donijeti na temelju članka 153. UFEU-a ili se barem prvenstveno osloniti na tu pravnu osnovu (prvi tužbeni razlog).

2.    Kao drugo, prema mišljenju mađarske vlade pobijana je direktiva protivna članku 153. stavku 5. UFEU-a, koji isključuje Unijinu zakonodavnu ovlast za uređivanje pitanja primitaka od rada, s obzirom na to da je zakonodavac Unije – propisujući da te primitke treba prilagoditi važećim propisima u državi članici upućivanja – donio pravno pravilo koje se u biti na njih odnosi. Zakonodavac Unije odabrao je pravne osnove navedene u pobijanoj direktivi jer je zaključio da je to, u uvjetima nepostojanja Unijine nadležnosti, jedina mogućnost uređivanja pitanja plaća koje čini jedan od bitnih elemenata te direktive, čime je zlouporabio ovlasti (drugi tužbeni razlog).

3.    Kao treće, mađarska vlada smatra da je pobijana direktiva protivna članku 56. UFEU-a kojim se utvrđuje slobodno pružanje usluga jer su obveze i ograničenja što su nametnuti poduzetnicima sa sjedištem u jednoj državi članici koji u okviru pružanja usluga upućuju radnike u drugu državu članicu diskriminatorni, nepotrebni i neproporcionalni u odnosu na cilj koji se njima želi postići. Osim toga, ono što je u pitanjima prometa propisano u pobijanoj direktivi povređuje članak 58. stavak 1. UFEU-a (treći tužbeni razlog).

4.    Kao četvrto, mađarska vlada smatra da je pobijana direktiva protivna članku 56. UFEU-a kojim se utvrđuje slobodno pružanje usluga jer ona iz svojeg područja primjene isključuje ostvarivanje spomenute slobode u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na štrajk ili na poduzimanje drugih mjera obuhvaćenih sustavima odnosa između radnika i poslodavaca u državama članicama, ostvarivanje prava na pregovaranje, sklapanje i izvršavanje kolektivnih ugovora te poduzimanje kolektivnih mjera (četvrti tužbeni razlog).

5.    Kao peto, pobijana direktiva protivna je Uredbi (EZ) br. 593/2008 o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze2 te načelima pravne sigurnosti i normativne jasnoće s obzirom na to da je došlo do promjene u primjeni Uredbe br. 593/2008 bez izmjene njezina teksta, čime je uzrokovana znatna pravna nesigurnost u vezi s njezinom pravilnom primjenom. Načela normativne jasnoće i, posljedično, pravne sigurnosti povređuju se i time što nije definiran pojam primitaka od rada koji se navodi u pobijanoj direktivi te zbog dvojbi u pogledu njegova tumačenja (peti tužbeni razlog).

____________

1 SL 2018., L 173, str. 16.

2 SL 2008., L 177, str. 6. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 109.)