Language of document :

2018 m. spalio 2 d. pareikštas ieškinys byloje Vengrija / Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-620/18)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Vengrija, atstovaujama M.Z. Fehér, M.M. Tátrai ir G. Tornyai

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje1 ; nepatenkinus šio reikalavimo:

panaikinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957 1 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas tiek, kiek jomis įtvirtinamas Direktyvos 96/71/EB naujojo 3 straipsnio 1 dalies c punktas ir trečia pastraipa.

panaikinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957 1 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas tiek, kiek jomis Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje įterpiama 1a dalis.

panaikinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957 1 straipsnio 2 dalies c puntą.

panaikinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957 3 straipsnio 3 dalį ir

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Vengrijos vyriausybė grindžia savo ieškinį penkiais pagrindais:

1.    Pirma, Vengrijos vyriausybė savo ieškinyje tvirtina, kad ginčijama direktyva buvo priimta nesant tinkamo teisinio pagrindo, nes ta direktyva savo dalyku ir turiniu išimtinai arba, bet kuriuo atveju, iš esmės siekia darbuotojų apsaugos tikslo ir taip nukrypsta nuo teisės aktais nustatyto leidimo, numatyto SESV 53 straipsnio 1 dalyje ir 62 straipsnyje dėl laisvo paslaugų teikimo, ir kad Sąjungos teisės aktų leidėjas, priimdamas tą direktyvą turėjo remtis SESV 153 straipsniu, kaip teisiniu pagrindu ar bent jau kaip pagrindiniu pagrindu (pirmasis pagrindas).

2.    Antra, Vengrijos vyriausybė mano, kad ginčijama direktyva prieštarauja SESV 153 straipsnio 5 daliai, nes toje dalyje numatyta, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas neturi kompetencijos reglamentuoti atlyginimo už samdomą darbą, tačiau Sąjungos teisės aktų leidėjas, nustatydamas valstybėje narėje, į kurios teritoriją komandiruojamas darbuotojas, galiojančius teisės aktus ir (arba) praktiką atitinkantį atlyginimą, priėmė taisyklę, kuri iš esmės susijusi su atlyginimu už samdomą darbą. Sąjungos teisės aktų leidėjas rėmėsi ginčijamoje direktyvoje nustatytais pagrindais, nes, nesant Sąjungos kompetencijos, nematė kitos galimybės priimti teisės aktus atlyginimo klausimu, kuris yra esminis ginčijamos direktyvos elementas, ir taip piktnaudžiavo įgaliojimais (antrasis pagrindas).

3.    Trečia, Vengrijos vyriausybė teigia, kad ginčijama direktyva prieštarauja SESV 56 straipsniui dėl laisvo paslaugų teikimo, nes ta direktyva valstybėje narėje įsteigtoms įmonėms, komandiruojančioms darbuotojus į kitos valstybės narės teritoriją teikti paslaugas, nustatytos pareigos ir apribojimai, kurie yra diskriminaciniai ir nėra nei reikalingi, nei proporcingi atsižvelgiant į siekiamą tikslą. Be to, šios direktyvos nuostata dėk transporto pažeidžia SESV 58 straipsnio 1 dalį (trečiasis pagrindas).

4.    Ketvirta, Vengrijos vyriausybė tvirtina, kad ginčijama direktyva prieštarauja SESV 56 straipsniui dėl laisvo paslaugų teikimo, nes ta direktyva iš jos taikymo srities pašalinimas veiksmingas laisvo paslaugų teikimo įgyvendinimas, kiek tai susiję su teise streikuoti ar imtis kitų veiksmų ir su teise derėtis, sudaryti ir taikyti kolektyvines sutartis ar vykdyti kolektyvinius veiksmus (ketvirtasis pagrindas).

5.    Penkta, ginčijama direktyva prieštarauja Reglamentui (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės2 , taip pat teisinio saugumo ir teisės normų aiškumo principams, nes ja keičiamas Reglamento Nr. 593/2008 taikymas nekeičiant jo formuluotės ir, dėl tos priežasties, sukeliamas didžiulis teisinis nesaugumas dėl tinkamo reglamento taikymo. Ginčijamoje direktyvoje vartojamos atlyginimo sąvokos neapibrėžtumas ir su jos aiškinimu susijęs netikrumas pažeidžia teisės aktų aiškumo principą ir, dėl tos priežasties, teisinio saugumo principą (penktasis pagrindas).

____________

1 OL L 173, 2018, p. 16.

2 OL L 177, 2008, p. 6.