Language of document :

Жалба, подадена на 20 септември 2018 г. от Furukawa Electric Co. Ltd срещу решението на Общия съд (осми състав), постановено на 12 юли 2018 г. по дело T-444/14, Furukawa Electric/Комисия

(Дело C-589/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Furukawa Electric Co. Ltd (представители: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Други страни в производството: Европейска комисия, Viscas Corp.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението по дело T-444/2014, Furukawa Electric/Комисия, в частта, с която се отхвърля: (i) първата част от петото основание на Furukawa; и (ii) третата част от третото основание на Furukawa; във връзка с изчисляването на размера на наложена на Furukawa глоба и с осъждането на Furukawa да заплати съдебните разноски,

да отмени член 2, буква н) от Решение на Комисията C(2014) 2139 окончателен1 в частта, с която се определя размерът на наложената на Furukawa глоба на 8 858 000 EUR,

да определи размера на глобата, наложена на Furukawa с член 2, буква н) от решението на Комисията, на 4 844 000 EUR,

в случай че Съдът отмени решението по дело T-422/2014, Viscas/Комисия, и намали глобата, наложена на Viscas с член 2, буква п) от Решение на Комисията C(2014) 2139 окончателен, да предостави на Furukawa съответно намаление на размера на глобата, за която то отговаря солидарно в съответствие с точка 291 от решението на Общия съд по дело T-444/2014, и

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на Furukawa в настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на решението на Общия съд на следните основания:

Първо — Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с тълкуването на точка 18 от Насоките за определяне на глобите2 , като приел, че Европейската комисия е имала право при определянето на съответната стойност на продажбите на жалбоподателя за периода 18 февруари 1999 г.—30 септември 2001 г. да вземе предвид продажбите, направени от Fujikura Ltd., тъй като не са съществували структурни, организационни или правни връзки между този субект и жалбоподателя през посочения период. Жалбоподателят и Fujikura Ltd. не са образували едно-единствено предприятие през този период и следователно не било правилно от юридическа гледна точка посочените продажби да се отчитат при изчисляването на стойността на продажбите за жалбоподателя. Включването на такива продажби нарушавало принципа на личната отговорност и довело до увеличение на размера на наложената на жалбоподателя глоба с над 200 000 EUR.

Второ — Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото поради неправилно прилагане на правилата за равно третиране, като приел, че Комисията е имала право да приложи точка 18 от Насоките за определяне на глобите за всички адресати на решението на Комисията по дело „Електропроводи“, въпреки коренно различното положение на страните. Европейските производители са участвали в световен картел за подялба на пазара и в европейски картел, докато японските и корейските производители (включително жалбоподателят) са участвали само в световен картел за подялба на пазара. С оглед нарушението на принципа на равно третиране поради бланкетното приложение на точка 18 от Насоките за определяне на глобите за всички адресати, което осигурило на европейските производители намаление на съответните им стойности на продажбите (и следователно на техните глоби) с 44%, и вследствие решението на Съда по дело 580/12 P, Guardian Industries и Guardian Europe/Комисия, жалбоподателят иска от Съда да поправи нарушението като предостави намаление на наложената на жалбоподателя глоба с 44%.

____________

1 Решение на Комисията от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП (Дело AT.39610 — Електропроводи) (нотифицирано под номер C(2014) 2139 окончателен) (ОВ C 319, 2014 г., стр. 10)

2 Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (ОВ C 210, 2006 г., стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264).