Language of document :

Žalba koju je 20. rujna 2018. podnio Furukawa Electric Co. Ltd protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-444/14: Furukawa Electric protiv Komisije

(predmet C-589/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Furukawa Electric Co. Ltd (zastupnici: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Viscas Corp.

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu u predmetu T-444/2014, Furukawa Electric/Komisija, u dijelu u kojem je njome odbijen: (i) prvi dio Furukawainog petog tužbenog razloga; i (ii) treći dio Furukawainog trećeg tužbenog razloga; u vezi s izračunom iznosa novčane kazne izrečenog Furukawai i u kojem je Furukawai naloženo snošenje troškova;

poništi članak 2. točku (n) Odluke Komisije C(2014) 2139 final1 u dijelu u kojem se njime novčana kazna izrečena Furukawai određuje u iznosu od 8 858 000 eura;

odredi da je iznos novčane kazne koja se izriče Furukawai u članku 2. točku (n) Komisijine odluke 4 844 000 eura;

ako Sud ukine presudu u predmetu T-422/2014, Viscas/Komisija, i snizi iznos novčane kazne izrečen Viscasu u članku 2. točki (p) Odluke Komisije C(2014) 2139 final, odredi odgovarajuće sniženje iznosa novčane kazne izrečene Furukawai za koju je solidarno odgovoran u skladu s točkom 291. presude Općeg suda u predmetu T-444/2014; i

naloži Komisiji snošenje Furukawainih troškova u ovom postupku i postupku pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da presudu Općeg suda treba ukinuti zbog sljedećih razloga:

Kao prvo, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava pri tumačenju točke 18. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni2 kada je zaključio da je Europska komisija mogla uzeti u obzir, pri utvrđivanju relevantne vrijednosti prihoda od prodaje za žalitelja za razdoblje od 18. veljače 1999. do 30. rujna 2001., prodaje koje je ostvarilo društvo Fujikura Ltd. jer nisu postojale nikakve strukturne, organizacijske ili pravne veze između žalitelja i tog subjekta u tom razdoblju. Žalitelj i Fujikura Ltd. nisu bili jedan poduzetnik u tom razdoblju i stoga nije bilo pravno ispravno uzeti u obzir te prodaje pri izračunu vrijednosti prihoda od prodaje za žalitelja. Uključivanje tih prodaja povrijedilo je načelo osobne odgovornosti i dovelo je do povećanja iznosa novčane kazne izrečene žalitelju u iznosu većem od 200 000 eura.

Kao drugo, Opći sud je počinio pogrešku koja se tiče prava jer je pogrešno primijenio pravila o jednakom postupanju kada je zaključio da je Komisija imala pravo primijeniti točku 18. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni na sve adresate Komisijine odluke u predmetu „Power Cables” unatoč suštinski različitim situacijama stranaka. Europski proizvođači sudjelovali su u kartelu za podjelu svjetskog tržišta kao i u europskom kartelu, dok su japanski i korejski proizvođači (uključujući žalitelja) sudjelovali samo u kartelu za podjelu svjetskog tržišta. S obzirom na povredu načela jednakog postupanja koja proizlazi iz opće primjene točke 18. Smjernica o metodi za izračunavanje kazni na sve adresate, koja je europskim proizvođačima osigurala smanjenje njihove vrijednosti prihoda od prodaje (pa tako i njihovih novčanih kazni) za 44%, te u vezi s presudom Suda u predmetu 580/12 P, Guardian Industries i Guardian Europe/Komisija, žalitelj od Suda zahtjeva da ispravi povredu određujući smanjenje novčane kazne izrečene žalitelju za 44%.

____________

1 Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 – Energetski kabeli) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2139 završna verzija) (SL 2014., C 319, str. 10.)

2 Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe br. 1/2003 (SL 2006., C 210, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 58.)