Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-444/14. sz., Furukawa Electric kontra Bizottság ügyben 2018. július 12-én hozott ítélete ellen a Furukawa Electric Co. Ltd által 2018. szeptember 20-án benyújtott fellebbezés

(C-589/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Furukawa Electric Co. Ltd (képviselők: C. Pouncey, A. Luke ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Viscas Corp.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a T-444/14. sz., Furukawa Electric kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet annyiban, amennyiben ez az ítélet elutasította i. a Furukawa ötödik jogalapjának első részét és ii. a Furukawa harmadik jogalapját, továbbá helyezze hatályon kívül ezt az ítéletet a Furukawával szemben kiszabott bírság összegének kiszámítását és a Furukawának a költségek viselésére kötelezését illetően;

semmisítse meg a C(2014) 2139 final1 bizottsági határozat 2. cikkének n) pontját annyiban, amennyiben az a Furukawával szemben kiszabott bírság összegét 8 858 000 euróban állapítja meg;

a Furukawával szemben a bizottsági határozat 2. cikkének n) pontjában kiszabott bírság összegét 4 844 000 euróban állapítsa meg;

amennyiben a Bíróság hatályon kívül helyezi a T-422/2014. sz., Viscas kontra Bizottság ügyben hozott ítéletet, és a Viscas-szal szemben a C(2014) 2139 final bizottsági határozat 2. cikkének p) pontjában kiszabott bírság összegét csökkenti, a Furukawa esetében alkalmazzon ezzel megegyező csökkentést azon bírság összege vonatkozásában, amelynek megfizetéséért a Furukawa a Törvényszék T-444/14. sz. ügyben hozott ítéletének 291. pontja értelmében egyetemleges felelősséggel tartozik, és

a Bizottságot kötelezze a Furukawa részéről a jelen eljárásban és a Törvényszék előtti eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező előadja, hogy a Törvényszék ítéletét a következő indokokkal kell hatályon kívül helyezni:

Először is, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot a bírságkiszabási iránymutatás2 18. pontjának értelmezése során, amikor megállapította, hogy az Európai Bizottság a fellebbező által az 1999. február 18-tól 2001. szeptember 30-ig terjedő időszakban teljesített eladások releváns értékének meghatározása során jogosult volt figyelembe venni a Fujikura Ltd. által teljesített eladásokat, mivel e jogalany és a fellebbező között ebben az időszakban nem álltak fenn szerkezeti, szervezeti vagy jogi kapcsolatok. A fellebbező és a Fujikura Ltd. ebben az időszakban nem képezett egyetlen vállalkozást, ezáltal pedig a fellebbező eladásai értékének kiszámítása során nem volt jogszerű figyelembe venni az ilyen eladásokat. Ezen eladások figyelembevétele megsértette a személyes felelősség elvét, és azt eredményezte, hogy a fellebbezővel szemben kiszabott bírság összege több mint 200 000 euróval emelkedett.

Másodszor, a Törvényszék az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályok helytelen alkalmazása folytán tévesen alkalmazta a jogot, amikor úgy ítélte meg, hogy a Bizottság jogosult volt a bírságkiszabási iránymutatás 18. pontját az „erősáramú kábelek” ügyben hozott bizottsági határozat valamennyi címzettjével szemben alkalmazni, annak ellenére, hogy a felek alapvetően eltérő helyzetben voltak. Az európai gyártók egy világméretű piacfelosztó kartellben, valamint egy európai kartellben is részt vettek, míg a japán és koreai gyártók (ideértve a fellebbezőt is) csak a világméretű piacfelosztó kartellben vettek részt. Az egyenlő bánásmód elvének azon megsértése alapján, amely a bírságkiszabási iránymutatás 18. pontjának az összes címzettel szembeni általános alkalmazásából ered, aminek következtében az európai gyártók a saját eladási értékeik (ezáltal pedig a bírságaik) 44%-os csökkentésének előnyében részesültek, továbbá a Bíróság C-580/12. sz., Guardian Industries és Guardian Europe kontra Bizottság ítéletére tekintettel a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság orvosolja e jogsértést azáltal, hogy a fellebbezővel szemben kiszabott bírságot 44%-kal csökkenti.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39610 – „erősáramú kábelek” ügy) 2014. április 2-án hozott bizottsági határozat (az értesítés a C(2014) 2139 final számú dokumentummal történt) (HL 2014. C 319., 10. o.).

2 Iránymutatás az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírságok megállapításáról (HL 2006. C 210., 2. o.).