Language of document :

2018 m. rugsėjo 20 d. Furukawa Electric Co. Ltd pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-444/14, Furukawa Electric / Komisija

(Byla C-589/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Furukawa Electric Co. Ltd, atstovaujama solisitorių C. Pouncey, A. Luke

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Viscas Corp.

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti sprendimą byloje T-444/2014, Furukawa Electric / Komisija, tiek, kiek juo buvo atmesta: i) Furukawa penktojo teisinio pagrindo pirmoji dalis ir ii) Furukawa trečiojo teisinio pagrindo trečioji dalis; šios dalys susijusios su Furukawa paskirtos baudos dydžio apskaičiavimu ir Furukawa įpareigojimu padengti bylinėjimosi išlaidas;

panaikinti Komisijos sprendimo C(2014) 2139 final1 2 straipsnio n punktą tiek, kiek juo Furukawa paskirta 8 858 000 EUR dydžio bauda;

Komisijos sprendimo 2 straipsnio n punkte paskirtą baudą pakeisti į 4 844 000 EUR dydžio baudą;

tuo atveju, jei Teisingumo Teismas panaikintų sprendimą byloje T–422/2014, Viscas / Komisija, ir sumažintų Komisijos sprendimo C(2014) 2139 final 2 straipsnio p punkte Viscas paskirtą baudą, Furukuwa atitinkamai sumažinti baudą, už kurią ji solidariai atsakinga pagal Bendrojo Teismo sprendimo byloje T-444/2014 291 punktą, ir

įpareigoti Komisiją padengti Furukawa bylinėjimosi išlaidas šiame procese ir procese Bendrajame Teisme.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė teigia, kad Bendrojo Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas tokiais pagrindais:

Pirma, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, aiškindamas Baudų apskaičiavimo gairių2 18 punktą, nes manė, kad Europos Komisija, nustatydama apeliantės atitinkamą pardavimų vertę už 1999 m. vasario 18 d.–2001 m. rugsėjo 30 d. laikotarpį, turėjo atsižvelgti į Fujikura Ltd. pardavimus, turint omenyje, kad nebuvo struktūrinių, organizacinių ar teisinių ryšių su šios įmonės ir apeliantės šiuo laikotarpiu. Apeliantė ir Fujikura Ltd. nebuvo viena įmonė tuo laikotarpiu, todėl teisiškai netikslu buvo atsižvelgti į tokius pardavimus apskaičiuojant apeliantės pardavimų vertę. Tokių pardavimų įtraukimu buvo pažeistas asmeninės atsakomybės principas ir dėl to apeliantei paskirtos baudos dydis padidėjo daugiau kaip 200 000 EUR.

Antra, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes netinkamai taikė vienodo vertinimo taisykles, manydamas, kad Komisija turėjo taikyti Baudų apskaičiavimo gairių 18 punktą visiems Komisijos sprendimo „Elektros kabeliai“ adresatams, nepaisant esminio skirtumo tarp šalių situacijų. Europos gamintojai dalyvavo pasaulinę rinką pasidalijusiame kartelyje ir Europos kartelyje, o Japonijos ir Korėjos gamintojai (įskaitant ir apeliantę) dalyvavo tik pasaulinę rinką pasidalijusiame kartelyje. Atsižvelgdama į vienodo vertinimo pažeidimą, kuris išplaukia iš bendro Baudų apskaičiavimo gairių 18 punkto taikymo visiems asmenims, kuriems skirtas sprendimas, dėl kurio Europos gamintojams buvo taikytas atitinkamų pardavimo verčių (todėl ir baudų) sumažinimus 44 % ir, remdamasi Teisingumo Teismo sprendimu byloje 580/12 P, Guardian Industries ir Guardian Europe / Komisija, apeliantė prašo, kad Teisingumo Teismas perkvalifikuotų pažeidimą ir sumažintų apeliantei paskirtą baudą 44 %.

____________

1 2014 m. balandžio 2 d. Komisijos sprendimas C(2014) 2139 final dėl procedūros pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį (byla AT.39610 – Elektros kabeliai) (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 2139 final) (OL C 319, 2014, p. 10).

2 Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairės (OL C 210, 2006, p. 2).