Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 20. septembrī Furukawa Electric Co. Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-444/14 Furukawa Electric/Komisija

(Lieta C-589/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Furukawa Electric Co. Ltd (pārstāvji: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Citi lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Viscas Corp.

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt spriedumu lietā T-444/2014 Furukawa Electric/Komisija, ciktāl ar to tika noraidīta i) Furukawa piektā pamata pirmā daļa un ii) Furukawa trešā pamata trešā daļa saistībā ar naudas soda, kas uzlikts Furukawa, aprēķināšanu un attiecībā uz Furukawa izdoto rīkojumu atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

atcelt Komisijas Lēmuma C(2014) 2139 final 1 2. panta n) punktu, ciktāl ar to Furukawa uzliktais naudas sods tiek noteikts 8 858 000 EUR apmērā;

noteikt naudas sodu, kas Furukawa uzlikts Komisijas lēmuma 2. panta n) punktā, 4 844 000 EUR apmērā;

gadījumā, ja Tiesa atcels spriedumu lietā T-422/2014 Viscas/Komisija un samazinās naudas sodu, kas Viscas uzlikts saskaņā ar Komisijas Lēmuma C(2014) 2139 final 2. panta p) punktu, piešķirt Furukawa līdzvērtīgu samazinājumu naudas sodam, par kuru tā ir solidāri atbildīga saskaņā ar Vispārējās tiesas sprieduma lietā T-444/2014 291. punktu; un

piespriest Komisijai atlīdzināt Furukawa tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējās tiesas spriedums ir jāatceļ šādu iemeslu dēļ:

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kad tā Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 2 18. punkta interpretācijas ietvaros uzskatīja, ka, nosakot apelācijas sūdzības iesniedzēja pārdošanas apjomu no 1999. gada 18. februāra līdz 2001. gada 30. septembrim, Eiropas Komisija bija tiesīga ņemt vērā Fujikura Ltd. īstenoto pārdošanu, ņemot vērā, ka šajā laikā nepastāvēja nekāda strukturāla, organizatoriska vai juridiska saikne starp šo subjektu un apelācijas sūdzības iesniedzēju. Apelācijas sūdzības iesniedzēja un Fujikura Ltd. šajā laika posmā nebija viens uzņēmums, un tāpēc, aprēķinot apelācijas iesniedzējas pārdošanas apjomu, nebija juridiski pareizi ņemt vērā šādu pārdošanu. Iekļaujot šādu pārdošanu, tika pārkāpts personiskās atbildības princips un palielināts apelācijas sūdzības iesniedzējai uzliktais naudas sods, pārsniedzot 200 000 EUR.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kad tā nepareizi piemēroja vienlīdzīgas attieksmes noteikumus, uzskatot, ka Komisijai bija tiesības piemērot Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 18. punktu visiem Komisijas lēmuma “spēka kabeļu” jomā adresātiem, neraugoties uz būtiski atšķirīgām pušu situācijām. Eiropas ražotāji piedalījās pasaules mēroga tirgu sadales aizliegtā vienošanās, kā arī Eiropas mēroga aizliegtā vienošanās, savukārt Japānas un Korejas ražotāji (tostarp apelācijas sūdzības iesniedzēja) piedalījās vienīgi pasaules mēroga tirgu sadales aizliegtā vienošanās. Ņemot vērā vienlīdzīgas attieksmes pārkāpumu, kas izriet no Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 18. punkta vispārējas piemērošanas visiem adresātiem, kuri atlīdzināja Eiropas ražotājiem ar to attiecīgo pārdošanas apjomu (un līdz ar to arī naudas sodu) samazinājumu 44 % apmērā, un pēc Tiesas sprieduma lietā C-580/12 P Guardian Industries un Guardian Europe/Komisija apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu novērst pārkāpumu, piešķirot tai uzliktā naudas soda samazinājumu 44 % apmērā.

____________

1 Komisijas Lēmums (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39610 – Spēka kabeļi) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 2139 final) (OV 2014, C 319, 10. lpp.).

2 Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV 2006, C 210, 2. lpp.).