Language of document :

Odvolanie podané 20. septembra 2018: Furukawa Electric Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-444/14, Furukawa Electric/Komisia

(vec C-589/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Furukawa Electric Co. Ltd (v zastúpení: C. Pouncey, A. Luke, solicitors)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Viscas Corp.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok vo veci T-444/2014, Furukawa Electric/Komisia, v rozsahu, v akom zamietol: prvú časť piateho žalobného dôvodu predloženého spoločnosťou Furukawa a tretiu časť jej tretieho žalobného dôvodu, a to vo vzťahu k výpočtu výšky pokuty uloženej spoločnosti Furukawa a pokiaľ ide o rozhodnutie, že táto spoločnosť je povinná nahradiť trovy konania,

zrušil článok 2 rozhodnutia Komisie C(2014) 2139 final1 v rozsahu, v akom stanovuje výšku pokuty, ktorá bola uložená spoločnosti Furukawa vo výške 8 858 000 eur,

zrušil pokutu uloženú spoločnosti Furukawa v článku 2 písm. n) rozhodnutia Komisie vo výške 4 844 000 eur,

v prípade, že Súdny dvor zruší rozsudok vo veci T-422/2014, Viscas/Komisia, a zníži pokutu stanovenú v článku 2 písm. p) rozhodnutia Komisie C (2014) 2139 final, poskytol spoločnosti Furukawa proporcionálne zníženie výšky pokuty, ktorú je spoločne a nerozdielne povinná zaplatiť v súlade s odsekom 291 rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-444/2014, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konaní, ktoré vynaložila spoločnosť Furukawa v tomto konaní a v konaní pred Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že rozsudok Všeobecného súdu by mal byť zrušený z týchto dôvodov:

Po prvé, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia vo svojom výklade bodu 18 usmernení k metóde stanovenia pokút2 , keď rozhodol, že Európska komisia bola oprávnená pri určovaní príslušnej hodnoty predaja odvolateľky za obdobie od 18. februára 1999 do 30. septembra 2001 zohľadniť predaj dosiahnutý spoločnosťou Fujikura Ltd., napriek tomu, že medzi uvedeným subjektom a odvolateľkou neexistovali počas tohto obdobia žiadne štrukturálne, organizačné alebo právne prepojenia. Odvolateľka a Fujikura Ltd. netvorili počas tohto obdobia jeden podnik, a preto nebolo z právneho hľadiska správne prihliadnuť na taký predaj pri výpočte hodnoty predaja odvolateľky. Zahrnutie tohto predaja porušuje zásadu osobnej zodpovednosti a vedie k zvýšeniu výšky pokuty uloženej odvolateľke o viac ako 200 000 eur.

Po druhé, Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože nesprávne použil pravidlá rovnakého zaobchádzania, keď rozhodol, že Komisia bola oprávnená uplatniť bod 18 usmernení k metóde stanovenia pokút na všetky spoločnosti, ktorým bolo rozhodnutie Komisie „Elektrické káble“ určené, napriek zásadne odlišným situáciám týchto spoločností. Európski výrobcovia sa podieľali na svetovom karteli rozdelenia trhu, ako aj na európskom karteli, zatiaľ čo japonskí a kórejskí výrobcovia (vrátane odvolateľky) sa podieľali len na svetovom karteli rozdelenia trhu. Vzhľadom na porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, ku ktorému došlo v dôsledku univerzálneho uplatnenia bodu 18 usmernení k metóde stanovenia pokút na všetky spoločnosti, ktorým bolo rozhodnutie určené, z čoho európski výrobcovia profitovali v dôsledku zníženia ich príslušných výšok predaja (a teda aj ich pokút) vo výške 44 %, a v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci 580/12 P, Guardian Industries a Guardian Europe/Komisia, odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor napravil porušenie tým, že jej prizná zníženie pokuty o 44 %.

____________

1 Rozhodnutie Komisie z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (vec AT.39610 – Elektrické káble) [oznámené pod číslom C (2014) 2139 final] (Ú. v. EÚ C 319, 2014, s. 10).

2 Usmernenia k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 (Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2).