Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 14 август 2018 г. — GN, представлявана от бащата HM/ZU, в качеството на синдик в производството по несъстоятелност на Niki Luftfahrt GmbH

(Дело C-532/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: GN, представлявана от бащата HM

Ответник: ZU, в качеството на синдик в производството по несъстоятелност на Niki Luftfahrt GmbH

Преюдициален въпрос

Налице ли е пораждаща отговорност на въздушния превозвач „злополука“ по смисъла на член 17, параграф 1 от Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, сключена в Монреал на 28 май 1999 г., подписана от Европейската общност на 9 декември 1999 г. на основание член 300, параграф 2 ЕО и одобрена от нейно име с Решение 2001/539/EО1 на Съвета от 5 април 2001 година („Конвенцията от Монреал“), когато чаша с горещо кафе, която е сервирана на монтираната на предната седалка масичка в летящ във въздуха самолет, се хлъзне и падне по неизяснена причина, вследствие на което пътник претърпи изгаряне?

____________

1 Решение на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 2001 г., стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 112).