Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Gerichtshof (Österrike) den 14 augusti 2018 – GN, företrädd av sin far HM, mot ZU, i egenskap av konkursförvaltare för Niki Luftfahrt GmbH

(Mål C-532/18)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: GN, företrädd av sin far HM

Motpart: ZU, i egenskap av konkursförvaltare för Niki Luftfahrt GmbH

Tolkningsfråga

Är det fråga om en skadebringande händelse som medför ansvar för transportören, i den mening som avses i artikel 17.1 i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, som ingicks i Montreal den 28 maj 1999, undertecknades av Europeiska gemenskapen den 9 december 1999 på grundval av artikel 300.2 EG och godkändes på gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2001/539/EG1 av den 5 april 2001 (Montrealkonventionen), när en bägare med varmt kaffe, som har ställts på fällbordet på den framförvarande stolen i ett flygplan som befinner sig i luften, av en orsak som inte kunnat fastställas börjar glida och välter, vilket orsakar brännskador på en flygpassagerare?

____________

1 Rådets beslut 2001/539/EG av den 5 april 2001 om Europeiska gemenskapens ingående av konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen), EGT L 194, 2001, s. 38.