Language of document :

Жалба, подадена на 21 септември 2018 г. от LS Cable & System Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-439/14, LS Cable & System/Комисия

(Дело C-596/18 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: LS Cable & System Ltd (представители: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

да постанови окончателно решение по делото в съответствие с член 61 от Статута на Съда на Европейския съюз, с което да отмени обжалваното решение1 в частта, отнасяща се до него, и упражнявайки пълната си юрисдикция, да намали наложената на жалбоподателя глоба,

ако Съдът не постанови окончателно решение по настоящото дело, да не се произнася по съдебните разноски и да върне същото на Общия съд за ново разглеждане при съобразяване с постановеното от Съда,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски в производството пред Общия съд и пред Съда в съответствие с член 184 от Процедурния правилник.

Основания и основни доводи

В обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагане на правото поради очевидно изопачаване на ясния смисъл на доказателствата относно офертите на жалбоподателя по проекти в ЕИП.

В обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагане на правото, тъй в него се приема, че жалбоподателят се е присъединил към споразумението за вътрешната територия, след като негов представил е присъствал на среща, поради което за него важи съдебната практика относно публичното дистанциране.

В обжалваното съдебно решение е допусната грешка при прилагане на правото, тъй като в него се приема, че жалбоподателят е можел да обори презумпцията за съобразяване с принципа относно вътрешната територия, която се основава на участието на неговия представител, единствено чрез „публично дистанциране“ по време на срещата.

____________

1 Решение C(2014) 2139 окончателен на Комисията от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 от Споразумението за ЕИП.