Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 LS Cable & System Ltd proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-439/14, LS Cable & System v. Komise

(Věc C-596/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: LS Cable & System Ltd (zástupci: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající / kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek,

rozhodl s konečnou platností v souladu s článkem 61 statutu Soudního dvora a na tomto základě zrušil rozhodnutí1 v rozsahu, v němž se týká navrhovatelky, a v rámci výkonu své neomezené pravomoci snížil pokutu uloženou navrhovatelce,

pokud Soudní dvůr nerozhodne s konečnou platností v této věci, ponechal rozhodnutí o nákladech řízení na později a vrátil věc Tribunálu k opětovnému projednání v souladu s rozsudkem Soudního dvora,

uložil Komisi náhradu nákladů řízení před Tribunálem a Soudním dvorem podle článku 184 jednacího řádu.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1. V napadeném rozsudku došlo k nesprávnému právnímu posouzení tím, že zjevně zkreslil jasný důkaz vztažený na nabídky předkládané navrhovatelkou do projektů v rámci EHP.

2. V napadeném rozsudku došlo k nesprávnému právnímu posouzení, když se rozhodlo, že navrhovatelka se zapojila do „dohody o domácím území“ na základě toho, že zástupce navrhovatelky se zúčastnil setkání, a že z tohoto důvodu se na ni vztahovala judikatura o potřebě veřejného distancování se.

3. V napadeném rozsudku došlo k nesprávnému právnímu posouzení tím, že navrhovatelka mohla vyvrátit předpoklad zapojení se do dohody o domácím území vyplývající z účasti zástupce na setkání jen „veřejného distancování se“ na tomto setkání.

____________

1 Rozhodnutí Komise C(2016) 2139 final ze dne 2. dubna 2014 týkajícího se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP