Language of document :

Appel iværksat den 21. september 2018 af LS Cable & System Ltd til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 12. juli 2018 i sag T-439/14, LS Cable & System mod Kommissionen

(Sag C-596/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: LS Cable & System Ltd (ved solicitors S. Spinks og S. Kinsella)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Der træffes endelig afgørelse i overensstemmelse med artikel 61 i statutten for Domstolen og på dette grundlag annulleres afgørelsen 1 , for så vidt som den vedrører appellanten, og Domstolen nedsætter under udøvelse af dens ubegrænsede kompetence den bøde, som appellanten er blevet pålagt.

Dersom Domstolen ikke måtte træffe afgørelse i den foreliggende sag, udsættes afgørelsen om sagsomkostningerne, og sagen hjemvises til Retten til fornyet prøvelse i overensstemmelse med Domstolens afgørelse.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostningerne i sagen for Retten og for Domstolen i henhold til procesreglementets artikel 184.

Anbringender og væsentligste argumenter

Den appellerede dom indebærer en retlig fejl, idet den indeholder en åbenbart urigtig gengivelse af den klare betydning af beviserne vedrørende appellantens bud i forbindelse med EØS-projekter.

Den appellerede dom indebærer en retlig fejl, idet det heri fastslås, at appellanten tilsluttede sig aftalen om det nationale område som følge af selskabets repræsentants deltagelse i møde, og at retspraksis om en offentlig afstandtagen derfor fandt anvendelse på selskabet.

Den appellerede dom indebærer en retlig fejl, idet det heri fastslås, at appellanten kun kunne tilbagevise den formodning om en tilslutning til princippet om det nationale område, der fulgte af selskabets repræsentants deltagelse, ved en »offentlig afstandtagen« på mødet.

____________

1     Kommissionens afgørelse C(2014) 2139 final af 2.4.2014 om en procedure i henhold til artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-aftalens artikel 53.