Language of document :

LS Cable & System Ltd-i 21. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 12. juuli 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-439/14: LS Cable & System Ltd versus komisjon

(kohtuasi C-596/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: LS Cable & System Ltd (esindajad: solicitor S. Spinks, solicitor S. Kinsella)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

teha asjas lõplik otsus vastavalt Euroopa Kohtu põhikirja artiklile 61 ja sel alusel tühistada otsus1 apellanti puudutavas osas  ning oma täieliku pädevuse raames vähendada apellandile määratud trahvi;

kui Euroopa Kohus ise asjas lõplikku otsust ei tee, otsustada kohtukulude üle hiljem ja saata asi tagasi Üldkohtule uueks arutamiseks nii, et järgitaks Euroopa Kohtu otsust;

mõista vastavalt kodukorra artiklile 184  Üldkohtu ja Euroopa Kohtu menetluse kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Vaidlustatud otsuses rikuti õigusnormi seetõttu, et selles moonutati ilmselgelt EMP projektides apellandi tehtud pakkumiste kohta esitatud tõendite selget mõtet.

Vaidlustatud otsuses rikuti õigusnormi, kuna selles tuvastati, et apellant liitus koduterritooriumi lepinguga seetõttu, et tema esindajad osalesid kohtumisel, ja et seetõttu tuli tema suhtes kohaldada avalikult enda lepingus osalemisest keeldumise kohta käivat kohtupraktikat.

Vaidlustatud otsuses rikuti õigusnormi, kuna selles tuvastati, et apellant oleks saanud oma esindaja osaluse kaudu koduterritooriumi lepinguga liitumise eelduse ümber lükata ainult nii, et see esindaja oleks sellel kohtumisel „avalikult keeldunud lepingus osalemisest“.

____________

1 Komisjoni 2. aprilli 2014. aasta otsus C(2014) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta.