Language of document :

Valitus, jonka LS Cable & System Ltd on tehnyt 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-439/14, LS Cable & System v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-596/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: LS Cable & System Ltd (edustajat: S. Spinks, S. Kinsella, solicitors)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Unionin tuomioistuimen on

kumottava valituksenalainen tuomio

annettava Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan mukaisesti lopullinen ratkaisu ja tällä perusteella kumottava päätös1 valittajaa koskevilta osin sekä alennettava täyden harkintavaltansa nojalla valittajalle määrätyn sakon määrää

siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin ei ratkaise nyt käsiteltävänä olevaa asiaa, todettava, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin, ja palautettava asia unionin yleisen tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi unionin tuomioistuimen tuomion mukaisesti

velvoitettava komissio maksamaan menettelyistä unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe, koska siinä otetaan valittajan tarjouksia ETA-hankkeissa koskevan selvitysaineiston selvä merkitys huomioon selvästi vääristyneellä tavalla.

Valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe, koska siinä todetaan, että valittaja liittyi kansallista aluetta koskevaan sopimukseen, joka seurasi sen edustajan osallistumisesta tapaamiseen, ja siksi sovelletaan julkista irtisanoutumista koskevaa oikeuskäytäntöä.

Valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe, koska siinä todetaan, että valittaja voi kumota edustajansa tapaamiseen osallistumisesta seuraavan olettaman kansallista aluetta koskevan periaatteen alaan kuulumisesta ainoastaan itse ”julkisesti irtisanoutumalla” kyseisessä tapaamisessa.

____________

1 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä 2.4.2014 tehty komission päätös C(2014) 2139 final.