Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrī LS Cable & System Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-439/14 LS Cable & System/Komisija

(Lieta C-596/18 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: LS Cable & System Ltd (pārstāvji: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt pārsūdzēto spriedumu;

pieņemt galīgu nolēmumu saskaņā ar Tiesas Statūtu 61. pantu un tādējādi atcelt lēmumu 1 , ciktāl tas attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju, un, īstenojot savu neierobežoto kompetenci, samazināt apelācijas sūdzības iesniedzējai uzlikto naudas sodu;

gadījumā, ja Tiesa nepieņemtu nolēmumu šajā lietā, lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar Tiesas spriedumu;

saskaņā ar Tiesas Reglamenta 184. pantu piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus gan Vispārējā tiesā, gan Tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, acīmredzami sagrozot pierādījumus, kas attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzējas piedāvājumiem EEZ projektiem.

Pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, uzskatot, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja ir ievērojusi vietējās teritorijas līgumu, kas izrietot no tās pārstāvja piedalīšanās sanāksmē, un ka līdz ar to tai ir piemērojama publiskas norobežošanās judikatūra.

Pārsūdzētajā spriedumā esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, uzskatot, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja varētu atspēkot prezumpciju par vietējās teritorijas principa ievērošanu, kas izriet no tās pārstāvja piedalīšanās, vien ar to, ka sanāksmē tas “publiski norobežojās”.

____________

1 Komisijas Lēmums C(2014) 2139 final (2014. gada 2. aprīlis) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu.