Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-439/14: LS Cable & System/Komisja, wniesione w dniu 21 września 2018 r. przez LS Cable & System Ltd

(Sprawa C-596/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: LS Cable & System Ltd (przedstawiciele: S. Spinks, S. Kinsella, Solicitors)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

wydanie ostatecznego orzeczenia w spawie, zgodnie z art. 61 statutu Trybunału Sprawiedliwości i na tej podstawie stwierdzenie nieważność decyzji1 w zakresie w jakim dotyczy ona wnoszącej odwołanie, oraz w ramach przysługującego Trybunałowi nieograniczonego prawa orzekania, obniżenie wymiaru grzywny wymierzonej wnoszącej odwołanie;

w przypadku gdyby Trybunał Sprawiedliwości nie wydał orzeczenia w niniejszej sprawie – zastrzeżenie kosztów i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, zgodnie z wydanym przez Trybunał wyrokiem;

zgodnie z do art. 184 regulaminu postępowania przed Trybunałem – obciążenie Komisji kosztami postępowania przed Sądem i Trybunałem.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżony wyrok naruszył prawo w sposób oczywisty przeinaczając jasne znaczenie dowodów dotyczących ofert składanych przez wnoszącą odwołanie w ramach projektów EOG.

Zaskarżony wyrok naruszył prawo w zakresie w jakim Sąd orzekł w nim, że wnosząca odwołanie przystąpiła do porozumienia na terytorium krajowym, co nastąpiło w wyniku obecności jej przedstawicieli na spotkaniu, wobec czego znajduje do niej zastosowanie orzecznictwo w zakresie publicznego zdystansowania się.

Zaskarżony wyrok naruszył prawo w zakresie w jakim Sąd orzekł w nim, że wnosząca odwołanie mogła obalić domniemanie o przystąpieniu do zasady terytorium krajowego − co nastąpiło w wyniku obecności jej przedstawicieli [na spotkaniu] − wyłącznie poprzez „publiczne zdystansowanie się” podczas tego spotkania.

____________

1 Decyzja Komisji C(2014) 2139 final z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotycząca postępowania przewidzianego w art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.