Language of document :

Odvolanie podané 21. septembra 2018: LS Cable & System Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 12. júla 2018 vo veci T-439/14, LS Cable & Systems/Komisia

(vec C-596/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: LS Cable & System Ltd (v zastúpení: S. Spinks, S. Kinsella, solicitors)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok,

rozhodol s konečnou platnosťou v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora a na tomto základe zrušil rozhodnutie1 v rozsahu, v akom sa týka odvolateľky, a v rámci výkonu svojej neobmedzenej právomoci znížil pokutu uloženú odvolateľke,

ak Súdny dvor nerozhodne s konečnou platnosťou v tejto veci, ponechal rozhodnutie o trovách konania na neskôr a vrátil vec Všeobecnému súdu na opätovné prejednanie v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom podľa článku 184 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

V napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu tým, že zjavne skreslil jasný dôkaz vzťahujúci sa na ponuky predkladané odvolateľkou do projektov v rámci EHP.

V napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, keď sa rozhodlo, že odvolateľka sa zapojila do „dohody o domácom území“ na základe toho, že zástupca odvolateľky sa zúčastnil na stretnutí, a že z tohto dôvodu sa na ňu vzťahovala judikatúra o potrebe verejného dištancovania sa.

V napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu tým, že odvolateľka mohla vyvrátiť predpoklad zapojenia sa do dohody o domácom území vyplývajúci z účasti zástupcu na stretnutí len „verejným dištancovaním sa“ na tomto stretnutí.

____________

1 Rozhodnutie Komisie C(2014) 2139 final z 2. apríla 2014 týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP.