Language of document :

Pritožba, ki jo je LS Cable & System Ltd vložila 21. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-439/14, LS Cable & System Ltd/Komisija

(Zadeva C-596/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: LS Cable & System Ltd (zastopnika: S. Spinks, S. Kinsella, solicitors)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo;

v skladu s členom 61 Statuta Sodišča Evropske unije dokončno odloči in na tej podlagi razglasi za ničen sklep,1 v delu, v katerem se nanaša na pritožnico, ter ob uporabi neomejene sodne pristojnosti zniža globo, ki je bila naložena pritožnici;

v primeru, da Sodišče v tej zadevi ne bi dokončno odločilo, pridrži odločitev o stroških in zadevo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču, v skladu z ugotovitvami Sodišča;

v skladu s členom 184 Poslovnika Komisiji naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem in Sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V izpodbijani sodbi je napačno uporabljeno pravo, ker se očitno izkrivlja jasen pomen dokazov, ki se nanašajo na ponudbe pritožnice za projekte EGP.

V izpodbijani sodbi je napačno uporabljeno pravo zaradi trditve, da je pritožnica sodelovala pri sporazumu o nacionalnem ozemlju, kar izhaja iz udeležbe njenega predstavnika na sestanku, in da zato zanjo velja sodna praksa, ki se nanaša na javno distanciranje.

V izpodbijani sodbi je napačno uporabljeno pravo zaradi trditve, da bi lahko pritožnica domnevo sodelovanja pri načelu nacionalnega ozemlja, do katere je prišlo zaradi sodelovanja njenega predstavnika na sestanku, ovrgla le, če bi se na sestanku „javno distancirala“.

____________

1 Sklep Komisije C(2014) 2139 final z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP.